Strona główna

Chwilowo brak aktualności.


Niedziela - 15 - lipca 2018
imieniny: Henryka, Włodzimierza

STATUT SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ W BYSTREJ
Podstawa Prawna:
Ustawa Prawo Wodne Dz.U. Nr 115 z dnia 18 lipca 2001r. z póżniejszymi zmianami
Dz.U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003r.


Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6

- wydrukuj Statut -      

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka nosi nazwę : "SPÓŁKA WODOCIĄGOWA W BYSTREJ"

Siedzibą Spółki jest : Bystra, ul. Klimczoka 269a

Teren działalności Spółki: w Bystrej i na obszarze wyznaczonym zainstalowanymi urządzeniami wodociągowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją.

§2

Spółkę zawiera się na czas nieokreślony.

§3

 1. Spółka jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty o zatwierdzeniu statutu.
 2. Spółka odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Członkowie Spółki nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Spółki.

§4

Użyte w Statucie określenia oznaczają :
 1. Członek Spółki – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza pisemny akces – deklarację przystąpienia do Spółki.
 2. Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
 3. Sieć Wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będąca własnością Spółki Wodociągowej.
 4. Przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy z wodomierzem, łączący sieć wodociągową z instalacją obiektu zasilanego w wodę.
 5. Opłata wodomierzowa – środki pieniężne na zakup nowych wodomierzy, wymianę i prowadzenie ewidencji.

ROZDZIAŁ II

CELE SPÓŁKI ORAZ ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

§5

Celami Spółki są :
 1. Rozbudowa, modernizacja, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych.
 2. Racjonalna gospodarka wodą.
 3. Produkcja i dostawa wody na cele konsumpcyjne dla ludności oraz do celów produkcyjnych i usługowych.

§6

Spółka osiąga swe cele w drodze :
 1. Wykonania zadań systemem gospodarczym.
 2. Zlecanie wykonania własnych zadań innym wykonawcom.
 3. Wykonania zadań przez członków Spółki.
 4. Przygotowania lub opracowania założeń techniczno – ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji objętych działalnością Spółki.
 5. Współdziałania z wykonawcą robót.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi na terenie działania Spółki, z Samorządem Gminy oraz Urzędem Gminy w zakresie :
  • rozbudowy urządzeń wodnych,
  • racjonalnej gospodarki urządzeniami wodociągowymi i zasobami wodnymi.

§7

Do osiągnięcia celów Spółki służą:
 1. Wkłady członkowskie z tytułu podłączenia do urządzeń stanowiących własność Spółki oraz składki członkowskie i należności za pobraną wodę na pokrycie kosztów Spółki, cyklicznie opłacane, wg wskazań wodomierza lub ryczałtem zgodnie z §17 ust.1 Statutu.
 2. Wpływy z majątku i zyski, które mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
 3. Prowadzenie wspólnych inwestycji z Urzędem Gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę.
 4. Prowadzenie działalności umożliwiającej osiągniecie zysku netto. Osiągnięty zysk netto przeznacza się wyłącznie na cele statutowe Spółki Wodociągowej.

STATUT SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ W BYSTREJ
Podstawa Prawna:
Ustawa Prawo Wodne Dz.U. Nr 115 z dnia 18 lipca 2001r. z póżniejszymi zmianami
Dz.U. Nr 228 z dnia 30 grudnia 2003r.


Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6

- wydrukuj Statut -      
o spółce  |  statut  |  lato  |  zima  |  podaj stan wodomierza  |  kontakt  |  multimedia  |  ujęcie wody
Copyright © 1983 - 2018 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl